بهای کالاهای صادراتی ,نرخ تورم

در تیر 92 نسبت به تیرماه 91
سکه 52 ،بهای کالاهای صادراتی ۱۵۸و دستمزد کارگران‌ساختمانی 44درصد رشد کرد

طبق گزارش شاخص‌های ماهانه اقتصادی در تیر ماه امسال دستمزد کارگران ساختمانی44.7 درصد، شاخص بهای کالاهای صادراتی 158.9 درصد، تعداد اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای 8.2 درصد و متوسط فروش قیمت سکه 52.7 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری فارس شاخص‌های اقتصادی تیر ماه اعلام شد که براساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 44 درصد، شاخص بهای تولید کننده 43.2 درصد، شاخص بهای کالاهای صادراتی 158.9 درصد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران 39.3 درصد، دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری 44.7 درصد و تعداد استاد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران 8.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

* شاخص‌های قیمت
الف) تیرماه 1392
طبق گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (100=1390) در تیرماه 1392 به عدد 171.7 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1391 به ترتیب 1.4 درصد و 44.0 درصد افزایش یافته است.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران (100=1383) در تیرماه 1392 به عدد 474.3 رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3.6 درصد و 43.2 درصد افزایش یافته است.

در این ماه شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران (100=1383) به عدد 645.7 رسید که در مقایسه با ماه قبل 7.1 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال 1391 معادل 158.9 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای شهر تهران (100=1390) در تیرماه 1392 به عدد 161.9 رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.1 درصد و 39.3 درصد افزایش یافته است.

ب) چهار ماه اول سال 1392
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (100=1390) در چهار ماه اول سال 1392 به عدد 166.3 بالغ شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1391 معادل 43.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران (100=1383) در چهار ماه اول سال 1392 به عدد 455.3 بالغ گردید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 42.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران (100=1383) در چهار ماه اول سال 1392 به عدد 676.4 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال 1391 معادل 162.3 درصد افزایش داشته است.

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای شهر تهران (100=1390) در چهار ماه اول سال 1392 به عدد 155.7 بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 37.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

*شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری ایران (100=1390)
الف) تیرماه 1392
شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در تیرماه 1392 به عدد 176.1 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.1 درصد و 44.7 درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 166.8 و 184.5 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 2.3 درصد و 1.5 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1391 به ترتیب 37.7 درصد و 38.9 درصد افزایش داشته است.

ب) چهارماه اول سال 1392
متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در چهار ماه اول سال 1392 به عدد 169.8 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 45.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. در چهار ماه اول سال 1392 متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 160.7 و 178.8 بالغ گردید که نسبت به دوره مشابه سال 1391 به ترتیب 38.3 درصد و 43.6 درصد افزایش داشته است.

*تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران
الف) تیرماه 1392
در تیرماه 1392 در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 4.0 میلیون برگ سند به مبلغ معادل 978.4 هزار میلیارد ریال مبادله گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد 92.7 و 159.4 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 3.0 درصد و 5.8 درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد بررسی 430 هزار برگ سند به مبلغی حدود 44.4 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. شاخص‌های تعداد و مبلغ این اسناد در تیرماه 1392 به ترتیب به اعداد 81.0 و 149.5 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 2.5 درصد و 13.9 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال 1391 از نظر تعداد 20.2 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 21.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در تیرماه 1392 نسبت‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله‌شده به ترتیب به 10.8 درصد و 4.5 درصد رسید. نسبت‌های مزبور در تیرماه 1391 به ترتیب 12.5 درصد و 5.3 درصد بوده است.

ب) چهارماه اول سال 1392
در چهار ماه اول سال 1392 در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 14.4 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 3381.5 هزار میلیارد ریال مبادله گردید. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد 84.0 و 137.7 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد 7.6 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 41.2 درصد افزایش داشته است.

در چهار ماه اول سال 1392 حدود 6.1 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 151.7 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد 73.3 و 127.8 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 1391 از نظر تعداد 22.9 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 10.2 درصد افزایش یافته است.

در چهار ماه اول سال 1392 نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به 10.8 درصد و 4.5 درصد رسید. نسبت‌های مزبور در چهار ماه اول سال 1391 به ترتیب 13.0 درصد و 5.8 درصد بوده است.

* آمار سفته و برات واخواست شده در شهر تهران
الف) تیرماه 1392
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در تیرماه 1392 حدود 1.9 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 279.3 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 122.2 و 79.5 رسید که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد 3.6 درصد افزایش و از لحاظ مبلغ 66.6 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال 1391 به ترتیب 23.4 درصد و 7.0 درصد افزایش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیرماه 1392 به عدد 65.1 رسید. عدد شاخص مذکور در تیرماه 1391 معادل 47.0 بوده است.

ب) چهار ماه اول سال 1392
در چهار ماه اول سال 1392 حدود 5.3 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 1607.7 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 85.5 و 114.4 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد 0.7 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 100.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در چهارماه اول سال 1392 به عدد 126.9 رسید. عدد شاخص مذکور در چهار ماه اول سال 1391 معادل 59.2 بوده است.

*تعداد و ارزش سهام معامله‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
الف) تیرماه 1392
در تیرماه 1392 بالغ بر 22.5 میلیارد سهم به ارزش 121.1 هزار میلیارد ریال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران معامله گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 369.0 و 641.8 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 140.2 درصد و 162.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 293.0 درصد و 1004.6 درصد افزایش داشته است.

ب) چهار ماه اول سال 1392
در چهار ماه اول سال 1392 حدود 55.7 میلیارد سهم به ارزش 366.6 هزار میلیارد ریال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران معامله گردید. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 228.2 و 485.7 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 1391 به ترتیب 204.7 درصد و 691.0 درصد افزایش نشان می‌دهد.

*متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران
الف) تیرماه 1392
در تیرماه 1392 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 10 میلیون و 734 هزار و 540 ریال و با طرح جدید به 11 میلیون و 17 هزار و 370 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 15.3 درصد و 15.1 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال 1391 به ترتیب 47.0 درصد و 52.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

ب) چهار ماه اول سال 1392
در چهار ماه اول سال 1392 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم 12 میلیون و 418 هزار و 680 ریال و با طرح جدید 12 میلیون و 698 هزار و 940 ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال 1391 به ترتیب 74.3 درصد و 81.7 درصد افزایش یافته است.

*متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو
الف)‌ تیرماه 1392
در تیرماه 1392 متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 32 هزار و 713 ریال و 42 هزار و 895 ریال بود که نسبت به ماه قبل به ترتیب 8.6 درصد و 8.8 درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال 1391 به ترتیب 69.6 درصد و 77.9 درصد افزایش داشته است.

ب) چهار ماه اول سال 1392
در چهار ماه اول سال 1392 متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 34 هزار و 719 ریال و 45 هزار و 500 ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 91.0 درصد و 94.0 درصد افزایش داشته است.


 جدول خلاصه نتایج شاخص‌های ماهانه اقتصادی در تیر ماه 92

شرح درصد تغییر نسبت به ماه قبل درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخش بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 1.4 44 شاخص بهای تولید کننده در ایران 3.6 43.2 شاخص بهای کالاها و  خدمات مصرفی در شهر تهران 2.1 39.3 شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری ایران 2.1 44.7 شاخص تعداد اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران 3 39.3 شاخص مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای استاد بانکی تهران 5.8 41.1 شاخص تعداد اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران 2.5 20.2 شاخص مبلغ اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران 13.9 21.2 شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران 66.6 71 شاخص ارزش سهام معامله شده در سازمان بورس و اوراق بهادار 162.5 _ _ متوسط قیمت فورش یک سکه تمام بهار آزادی(طرح قدیم)‌در بازار آزاد تهران 15.3 47 متوسط قیمت فورش یک سکه تمام بهار آزادی(طرح جدید)‌در بازار آزاد تهران 15.1 52.7 متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در بازار آزاد شهر تهران 8.6 69.6 متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد تهران 8.8 77.9 شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران 7.1 158.9

 فارس

 

 رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.